Services

  • Pre Censor การตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาก่อนการถ่ายทำจริง (Pre Censor) ระบบ My Censor สามารถทำการ Upload ไฟล์เอกสาร Storyboard, เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ ในรูปแบบไฟล์ PDF นอกจากนี้ระบบมีการให้บริการแจ้งผลการตรวจพิจารณา ผ่าน E-mail ทันทีหลังจากคณะกรรมการตรวจพิจารณาเสร็จสิ้น และสามารถดูผลการตรวจพิจารณผ่านาทางระบบฯได้อีกหนึ่งช่องทาง

  • Post Censor การตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา (Post Censor) ระบบ My Censor สามารถทำการ Upload ไฟล์เอกสาร Storyboard, เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ ในรูปแบบไฟล์ PDF และสามารถส่งไฟล์ภาพยนตร์โฆษณาได้ในรูปแบบไฟล์ MP4 เพื่อใช้ประกอบในการตรวจพิจารณา นอกจากนี้ระบบมีการให้บริการแจ้งผลการตรวจพิจารณา ผ่าน E-mail ทันทีหลังจากคณะกรรมการตรวจพิจารณาเสร็จสิ้น และยังสามารถดูผลการตรวจพิจารณาผ่านทางระบบฯได้อีกหนึ่งช่องทาง

  • On-air หลังจากที่ไฟล์ภาพยนตร์โฆษณาได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจพิจารณาให้สามารถออกอากาศได้แล้ว ระบบ My Censor จะทำการแจ้งผลและส่ง Link Upload และ Password เพื่อใช้ในการ Upload ไฟล์ภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบไฟล์ MOV รวมถึงสามารถแนบเอกสารแสดงผลการตรวจพิจารณา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาพยนตร์โฆษณาก่อนออกอากาศ หลังจากนั้นไฟล์จะถูกนำไป สู่ระบบออกอากาศของสถานีต่อไป

  • Master Account เพื่อความสะดวกในการปฎิบัติงานระบบ My Censor มีบริการให้ผู้ใช้งาน (User) แต่ละบริษัท สามารถสร้าง Master Account เพื่อเป็นผู้ดูแลและควบคุมกระบวนการส่งงานเองได้ทั้งหมดโดย สร้างบัญชี User ย่อยได้สูงสุด 20 Users และมีสิทธิ์ในการเข้าถึงรายการที่แต่ละ user ย่อย ส่งงานเข้าระบบฯ ได้

  • Censor History ระบบ My Censor ให้บริการเรียกดูประวัติการเซ็นเซอร์หรือผลการตรวจพิจารณาเซ็นเซอร์โฆษณาย้อนหลังได้ โดยระบบสามารถจัดเก็บผลการตรวจ, ข้อแนะนำ, ข้อเสนอแนะ และความเห็นจากคณะกรรมการตรวจพิจารณา ภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งระบบสามารถเก็บไฟล์ภาพยนต์โฆษณารวมถึงเอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจพิจารณา ได้ทุกฉบับที่ถูกส่งเข้ามาในระบบฯ

  • Resume Upload ระบบให้บริการ Upload ไฟล์ต่อเนื่อง ในกรณีที่ไฟล์มีปัญหา Internet หลุด หรือมีปัญหาในการส่งไฟล์ ไม่สมบูรณ์ ซึ่งระบบจะทำการ Upload ไฟล์ที่ยังคงส่งค้างอยู่ในระบบฯให้มีความต่อเนื่องได้ (Resume) โดยไม่ต้องเริ่มต้นการส่งไฟล์ใหม่ตั้งแต่ต้น

คุณสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้แจง หนังสือรับรอง หรือแบบฟอร์มต่างๆได้แล้วที่นี่

Download Forms

contact Us

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
(ช่อง 7HD)

Address เลขที่ 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

Tel Office โทร. 0 2495 7777
หรือ โทร. 090 198 2815

Email mycensor@ch7.com